Etiska normer

Polaris Headhunting följer de normer för god yrkesetik som satts upp avESK – Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter:
  1. En auktoriserad konsult skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både uppdragsgivarens och kandidaternas intressen. Konsulten skall i sin yrkesutövning i allt värna om kundens, kandidaternas och sin egen integritet
  2. Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller för anställda eller andra som arbetar på dennes uppdrag.
  3. Konsulten skall genomföra sina uppdrag på ett kvalificerat och professionellt sätt och personligen medverka till dess att uppdraget är avslutat.
  4. Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska och andra villkor för uppdraget.
  5. Konsulten tar uppdrag enbart gentemot kund (arbetsgivare) och tar ej emot någon form av ersättning från kandidater. Konsulten får ej heller bedriva någon form av s k outplacement.
  6. Konsulten skall förbereda uppdraget genom en noggrann analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc samt av den aktuella befattningen. Denna analys skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
  7. Konsulten är skyldig att ge kandidater en saklig, balanserad och objektiv bild av uppdragsgivaren och befattningen.
  8. Konsulten skall ha personligen intervjuat, informerat och med avseende på den aktuella befattningen utvärderat kandidater som presenteras för uppdragsgivaren. Konsulten skall inte medverka till någon diskriminering av kandidater på grundval av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.
  9. Konsulten skall hålla alla kontaktade kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag såväl med uppdragsgivare som med den anställde.
  10. Konsulten får ej aktivt söka kandidater hos tidigare eller nuvarande uppdragsgivare under en period om minst ett år efter att senaste rekryteringen avslutats. Undantag från denna off limit regel kan göras om uppdragsgivare och konsult skriftligen kommit överens om annat.

Läs mer